diumenge, 6 de desembre de 2015


Sentencia: Resolució judicial que decidix definitivament un procés o una causa o recurs o quan la llegislació processal ho establixca. Les sentencies, despres d'un encapçalament, deuen expressar en paragrafs separats els antecedents de fet, els fets que han segut provats, els fonaments de Dret i el fallo. Deuen anar firmades pel Juge, Magistrat o Magistrats. Aixina mateixa, poden ser dictades de viva veu quan ho preveja EXPRESAMENT la llegislació processal aplicable
Sentencia: Resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa o recurso o cuando la legislación procesal lo establezca. Las sentencias, después de un encabezamiento, deben expresar en párrafos separados los antecedentes de hecho, los hechos que han sido probados, los fundamen- tos de Derecho y el fallo. Deben ir firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados. Asimismo, pueden ser dictadas de viva voz cuando lo prevea expresamente la legislación procesal aplicable.

1 comentari: