Resultats d'aprenentatge

Quins conceptes o termes s'han de conèixer i s'ha de ser capaç de distingir entre ells en acabar primer curs?

demanda, denúncia i querella
providència, sentència, aute, decret
jutjat, audiència i tribunal.
jutge i magistrat
municipi, comunitat autònoma, administració pública
presumpció i proves
ministeri fiscal