dimarts, 16 d’octubre de 2012

com publicar els vostres comentaris

Hola!!! veig que us va arribant la invitació al bloc!
perfecte!!!
ara varies coses:
1.- intenteu posar-vos foto perquè ens puguem reconèixer.
2.- heu de fer entrades al bloc com la que jo estic fent en aquest moment.
3.- per tant allò que voleu expressar no ho heu de pujar utilitzant la pestanya d'enviar comentaris.
4.- heu de linkar la notíci de la qual treu el concepte. el concepte seria el títo de la vostra entrada.
5.- la definició i d'on la treu seria el cosa de l'entrada.
6.- a més podeu etiquetar el concepte dintre dels següents grans grups:
- Dret Civil
- Dret Penal
- Dret Laboral.
- Dret Administratiu
- Dret Constitucional.
- Administració de justícia.
7.- també podeu generar una etiqueta nova després d'haver-la definit.

a la recerca de notícies i termes jurídics!! ànim!!

10 comentaris:

 1. -Inconstitucional: Oposició d’una llei, d’un decret o d’un acte als preceptes de la Constitució.
  -Dictamen: Opinió o judici sobre una cosa; especialment, l’opinió o judici que s’emet en virtut d’autoritat o competència notòria.
  -Tribunal constitucional: un Tribunal o Cort Constitucional és aquell òrgan que té al seu càrrec, principalment, fer efectiva la primacia de la Constitució. Té l'atribució de revisar l'adequació de les lleis, i eventualment dels projectes de llei i els decrets del poder executiu, a la Constitució, realitzant un examen de constitucionalitat de tals actes. D'acord al model kelsenià, el Tribunal Constitucional actua com un legislador negatiu, ja que no té la capacitat de fer lleis però, en el cas que entenga que una de les promulgades vulnera el que disposa la Constitució, té poder per expulsar de l'ordenament jurídic , derogant-la totalment o parcialment. Teories més recents, sostenen que la tasca del Tribunal Constitucional és exercir una funció jurisdiccional, resolent conflictes de caràcter constitucional, que pot inclou la revisió de l'actuació del poder legislatiu, la protecció dels drets fonamentals i la distribució de competències entre els poders constituïts.


  Bibliografia:
  Diccionari català-valencià-balear.
  www.diccionariojuridico.mx


  http://www.sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/.../1352978295_810703.html


  ResponElimina
 2. Definicions.
  -Jutge: el que està encarrgat d’aplicar les lleis i té autoritat per a jutjar i sentenciar.
  -Imputat: dit d'una persona contra qui es dirigeix un procés penal.
  -Jutge instructor: jutge que s'encarrega dels assumptes civils en primera instància i instrueix el sumari en els penals o criminals.
  -Jutjats: Lloc on es jutja o es celebren judicis.

  Bibliografia:
  Diccionari català-valencià-balear.
  www.diccionariojuridico.mx


  http://www.publico.es/espana/446034/matas-niega-trato-de-favor-a-over-marketing-aunque-el-escogio-a-la-empresa

  ResponElimina
 3. DEFINICIONS:

  Fiscal: Funcionari judicial que representa al Estat i s'encarrega de l'acussació pública en els tribunals.

  Violència: La violència és per un costat, un terme general utilitzat per descriure una conducta humana agressiva, que provoca dolor i sofriment. Tota acció intencional que puga provocar mal físic, psicològic o sexual. Diferenciem dos tipus de violència

  ·Violència reactiva, que sorgeix com una explosió quan
  s’experimenta un nivell de tensió o de dificultat que
  supera la capacitat de la persona o del grup.

  · Violència instrumental, quan s'utilitza la força o
  l'agressió per aconseguir uns objectius determinats.

  Masclista: Persona que discrimina a la dona per considerar-la inferior a l'home.

  Violència masclista: Per referir-se a aquest concepte cal assenyalar la violència de gènere; que és l'exercida d'un sexe cap a un altre. Generalment , la violència contra la dona (és a dir, els casos en que la víctima pertany al gènere femení). En aquest sentit també s'utilitzen els nocions de violència masclista, violència domèstica i violència de parella.

  Denuncia: Segons la RAE, és el document on es dóna notícia a l'autoritat competent de la comissió de un delicte o de una falta .

  Bibliografia:

  http://www.wordreference.com/definicion/fiscal
  http://ca.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%A8ncia
  http://es.thefreedictionary.com/machista  http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/11/25/mujeres-denuncian-miedo-quedarse-calle/954692.html


  ResponElimina
 4. DEFINICIONS:

  -Govern : Organisme que , segons reconeix la Constitució, assumeix les responsabilitats del poder executiu i concentra el poder polític per a conduir a una determinada societat. És important destacar que Govern no significa el mateix que Estat: un Govern aconsegueix arribar al poder, exercix la seua tasca i es retira, però l'Estat perdura sempre de la mateixa manera i és inalterable enfront els succesius governs.

  -Culpable: Se li aplica a aquell que té culpa o es pot culpar. Responsable d'un delicte.

  - Víctima: Una víctima és una persona que patix un dany o perjuí per culpa aliena o per una causa fortuïta.  Bibliografia:

  http://definicion.de/gobierno/
  http://www.definicion.org/culpable

  http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/24/actualidad/1353778248_429402.html

  ResponElimina
 5. Definicions:

  -Tribunal Superior de Justícia: Té la seua seu en la capital (Palau de la Justícia). Culmina la organització judicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, sense prejudici de la jurisdicció que corresponga al Tribunal Suprem i d'aquelles matèries que exigisquen garanties constitucionals, competències que corresponen al Tribunal Constitucional. Constitueix una instància judicial que forma part de l'estructura general del Poder Judicial únic de l'estat, adaptat a la seua competència territorial.
  -Vetar: Dret que té una persona o corporació per a impedir algo
  -Interventor de la Generalitat: Funcionari públic que autoritza i fiscalitza certes operacions per dotar-les de legalitzar.
  -Delicte Civil: Donen lloc a la reparació pecuniària del dany, si alhora, estan tipificats com a figures delictives, seran susceptibles també d'acció penal, per a procurar el càstig de l'autor del fet.

  Article:
  http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/11/22/abogado-blasco-presiono-evitar-filtraciones-caso/954261.html

  Bibliografia:
  http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Comunidad_Valenciana
  http://es.thefreedictionary.com/interventor
  http://www.rae.es/rae.html

  ResponElimina
 6. DEFINICIONS:

  -Projecte de reforma: Un projecte de llei és la proposta de llei presentada davant de l'òrgan legislatiu competent (Congrés, Parlament o Assemblea) , i que encara no ha sigut aprovada o ratificada pel mateix. La Constitució espanyola distingix entre projecte de llei i proposició de llei, sent la seua diferència fonamental l'òrgan que les presenta. En eixe sentit, els projectes de llei són únicament els que són presentats pel Govern. Les proposicions de llei són presentades pel Congrés dels Diputats (art. 87.1) , pel Senat (art. 87.1) , per les Assemblees legislatives de les comunitats autònomes (art. 87.2) o per una secció de l'electorat (art. 87.3) , a esta última iniciativa se l'anomena iniciativa legislativa popular.
  -Tribunal Constitucional: És aquell òrgan que té a càrrec seu, principalment, fer efectiva la primacia de la Constitució. Té l'atribució de revisar l'adequació de les leyes,y processos referents a la constitució i eventualment dels projectes de llei i els decrets del poder executiu, a la Constitució, realitzant un examen de constitucionalitat de tals actes. Es compon de dotze membres anomenats pel Rei; d'ells, quatre a proposta del Congrés dels Diputats per majoria de tres quints dels seus membres; quatre a proposta del Senat, amb idèntica majoria; dos a proposta del Govern i dos a proposta del Consell General del Poder Judicial.

  Bibliografia :
  http://www.tribunalconstitucional.es/
  http://es.wikipedia.org/wiki/

  Article:
  http://politica.elpais.com/politica/2012/12/12/actualidad/1355304631_590796.html

  ResponElimina
 7. - Consell general del poder judicial : segons l'article 122 de la Constitució Espanyola, és l'òrgan de govern del Poder Judicial d'Espanya. La seua principal funció és vetlar per la garantia de la independència dels jutges i magistrats enfront dels altres poders de l'Estat."
  -El Tribunal Europeu de Drets Humans : és la màxima autoritat judicial per a la garantia dels drets humans i llibertats fonamentals en tota Europa. Es tracta d'un tribunal internacional davant del que qualsevol persona que considere haver sigut víctima d'una violació dels seus drets reconeguts pel Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals o qualsevol dels seus Protocols addicionals, mentres es trobava legalment sota la jurisdicció d'un Estat membre del Consell d'Europa, i que haja esgotat sense èxit els recursos judicials disponibles en eixe Estat, pot presentar una denúncia contra el dit Estat per violació del Conveni.
  -El Tribunal Constitucional Federal Alemany: és l'òrgan constitucional encarregat del control de constitucionalitat de les lleis en la República Federal Alemanya. Està compost per dos senats.


  Article: http://politica.elpais.com/politica/2012/12/12/actualidad/1355316958_255431.html

  ResponElimina
 8. Noticia
  http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/29/actualidad/1356811686_255983.html

  Definicions.

  - Nació. El terme nació és un concepte de significat complex i múltiple que -breument- fa referència bàsicament al conjunt d'individus d'un marc legal concret o bé a un conjunt d'individus amb característiques culturals comunes en un espai geogràfic més o menys delimita. El terme nació té el seu origen en el mot llatí natio, que s'utilitzava originalment a la Universitat de París per referir-se a un grup d'estudiants originaris d'un determinat país, que parlaven la mateixa llengua i es regien per les seves lleis pròpies

  Bibliografia
  http://ca.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3

  - Abismo fiscal. És un retall del gasto públic i una pujada d'impostos que entren en vigor l'1 de gener. El terme 'precipicio fiscal' va ser creat pel president de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en una compareixença en el Congrés."

  Bibliografía http://www.elmundo.es/america/2012/12/30/estados_unidos/1356861621.html

  ResponElimina

 9. http://economia.elpais.com/economia/2012/12/11/actualidad/1355241533_142008.html


  llei de hidrocarburs-La present Llei té per objecte renovar, integrar y homogeneizar la distinta normativa legal vigent en materia de
  hidrocarburs. Es preten, per tant, conseguir una regulació
  mes oberta, en la que els poders públics salvaguarden els
  interessos generales a traves de la propia normativa, limitant
  su intervenció directa en els mercat quan existeixen sittuacions de emergencia. Esta regulació deupermitir, ademes, que la lliure iniciativa empresarial amplíe el seu camp d´actuació
  y la introducció en el nostre ordenament jurídic de realitats
  técniques y mercantls socialment asumides, però carentes, en
  aquest moment, del encaix legal adequat. Asimsteixa, paralelament a esta apertura de la legislació deu profundizarse en
  els mecanismes de la informació detallada per els agents del
  mercat a las Administracions competents, per a permitir la
  constatació de la consecució dels objetius propossats amb la lliberació dels mercats.


  ttp://whww.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf


  Fiscalitat: Activitatde la Hicenda pública per a fixar, recaudar i controlar els impostos que es paguen a l´Estat.

  http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/fiscalidad


  BOE: El Boletín Oficial del Estado (BOE) és el diari oficial del Estat espanyol a on es publiquen les lleis, disposicions i actes de inserció obligatoria.
  El BOE es crea perquè així l´obliga l´article 9.3 de la Constitució espanyola de 1978: “La Constitución garantiza...la publicidad de las normas”.

  http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-y-derecho/boe

  ResponElimina