diumenge, 6 de desembre de 2015

paraules del llenguatge jurídic . Notícia CLAUDIA ÁVILA DÍAZ GRUP: W

Claudia Avila Diaz                                                                                               Grup: W

                             PARAULES DEL LLENGUATGE JURÍDIC. NOTÍCIA
                  1- imputació: Atribució d´una culpa a un agent capaç normalment.


                  2-Tribunal Superior: Organisme jurisdiccional que culmina la organizació judicial en el      ámbit territorial de la Comunitat Autònoma y extend su jurisdicció al àmbit  territorial d`ésta. S`integra per  les següents sales: Sala de lo Civil y Penal, Sala de lo Contencioso-administratiu y Sala de lo Social.

                3-Estat:  conjunt dels órgans polítics y dels gobernants, en contraposició als gobernats


               4-Autoritats :Aquelles persones que ejerceixen actes de comandament en virtut de facultats propies.


              5-Siniestro:Avería grau .destrucció  fortuita o pèrdua  important que sofreixen les persones o els bens per accident , incendi , naufragi  o altre contecimient provocat per l´home o la naturaleza.

          noticia: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/24/galicia/1374693125_734192.HTML

         Font utilitzada: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html

Sentencia: Resolució judicial que decidix definitivament un procés o una causa o recurs o quan la llegislació processal ho establixca. Les sentencies, despres d'un encapçalament, deuen expressar en paragrafs separats els antecedents de fet, els fets que han segut provats, els fonaments de Dret i el fallo. Deuen anar firmades pel Juge, Magistrat o Magistrats. Aixina mateixa, poden ser dictades de viva veu quan ho preveja EXPRESAMENT la llegislació processal aplicable
Sentencia: Resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa o recurso o cuando la legislación procesal lo establezca. Las sentencias, después de un encabezamiento, deben expresar en párrafos separados los antecedentes de hecho, los hechos que han sido probados, los fundamen- tos de Derecho y el fallo. Deben ir firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados. Asimismo, pueden ser dictadas de viva voz cuando lo prevea expresamente la legislación procesal aplicable.
TRANSGRESIÒ: Consistix en una acciò u omissiò establida en la norma jurídica, com condició de la sanció. Cabria dir tambe que es l'incompliment de la prestació deguda

Transgresión: Consiste en una acción u omisión establecida en la norma jurídica, como condición de la sanción. Cabría decir también que es el incumplimiento de la prestación debida.
AUTO: Decisió judicial sobre un assunt que no precisa sentencia.


Auto: Decisión judicial sobre un asunto que no precisa sentencia.
Un atemptat és un acte criminal o il·legal que persegueix la mort o eliminació física d'una persona o persones, generalment amb pretensions polítiques, ideològiques o simplement delictives. (Un doble atemptat causa més de 40 morts a Beirut.el periódico13/ 11/15)
Solteria és l'estat civil, amb reconeixement legal, en què es troba aquella persona que no ha contret matrimoni. En aquest sentit és l'opció contrària al casament o matrimoni.
(Estar soltera: el secreto de la mujer más anciana de Europa para cumplir 116 años, lainformacions.Com, 30/11/15)

Conmovedora carta de la viuda del español fallecido en Bataclan

usufructuari: posseïx la cosa però no és seua (té la possessió, però no la propietat). Pot utilitzar-la i gaudir-ne (obtenir-ne els fruits, tant en espècie com monetaris), però no n'és l'amo. Per això no podrà vendre-la, donar-la ni gravar-la sense consentiment del propietari. (El Parlament pedirá al Gobierno una compensación por la confiscación de las salinas en 1715, Diari de ibiza, 16/10/2015)
Desnonar: Dit d'un amo o d'un arrendador: Despedir al inquili o arrendatari mitjançant una acció legal. (Las ejecuciones hipotecarias bajan un 12% por la mejora económica y el desplome del euribor, el pais 3/12/15)·  Jurat Popular:  Referint-nos al "cas Asunta" anomenem jurat popular a un grup de persones majors d'edat, totalment imparcials i conformat per 5 homes i 4 dones que viuen a a Coruña. La funció d'aquests és, contestar 21 preguntes, redactades personalment pel jutge, estant sense mantenir contacte amb ningú extern, durant el temps que es necessite per tal de deliberar si van ser els pares de la xiqueta Asunta Basterra, culpables.

·  Fiscalia:  La fiscalia és l'encarregada de estudiar tots els detalls del cas minuciosament per tal de poder interposar una acció al culpable.

·  Letrado:  És la persona que s'encarrega de defendre a una altra persona en quant a termes de matèria jurídica, i representar-les posteriorment en un judici. En el "cas Asunta" els lletrats serien els advocats que cadascú d'ells ha contractat.

·  Alegatos:  Document on exposen a favor o en contra de certes persones que posteriorment serà revisat pel jutge.

·  Imputar:  Parlem d'una imputació quan acusem a una persona perquè ha comes un delicte.

( Vocabulari extret de la noticia "El jurado del caso Asunta recibe las preguntas para emitir el veredicto". El País, 26 d'octubre de 2015)
Definició de Procés Constituent.

Procés Constituent: Un procés constituent és l'origen de la democràcia i té com a finalitat crear una nova constitució adaptada a les necesitats actuals de la població. És l'única forma pacífica de fer una vertadera revolució democràtica que rearticule el disseny institucional de l'Estat i la forma de govern per someter-los a la voluntat popular.

http://constituyentes.org/que-es-un-proceso-constituyente/


Deninició Decret:

Decret:  Terme que procedix del Latí (Decretum). És la decisió d'una autoritat sobre la materia en que té competencia. Sol tratar-se d'un acte administratiu portat a terme pel Poder Executiu, amb contingut normatiu reglamentari i jerarquia a les lleis.


http://definicion.de/decreto/
Clàsula:  cadascuna de les dispocisions d'un contracte, tratat, testament o qualsevol altre document anàleg, públic o privat.

http://www.wordreference.com/es/en/frames.aspx?es=cl%C3%A1usula.
Legitimació: Procès mitjançant el qual es demostra la veraçitat d'alguna cosa.
Imputados de la familia Pujol
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/10/23/54491a38e2704edb098b4583.html

El Mundo, 23 del 10 de 2014

Conceptos:

ImputadosEl concepto de imputado dispone de una utilización excluyente en el ámbito judicial dado que de ese modo se denomina a aquella persona a la cual se le atribuye la comisión de un determinado delito o su participación en algún acto delictivo. En tanto, a la acción se la llama imputar, mientras que a la acción y al efecto de imputar a alguien se la designa como imputación. Por cierto, tres conceptos que se usan recurrentemente en el campo judicial y que las personas que no estamos en él solemos escuchar muchísimo en las noticias que dan cuenta de ello.

... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/derecho/imputado.phpQuerella: El concepto que nos ocupa en esta reseña dispone de un uso en el lenguaje corriente, coloquial, y otro específico en el ámbito del derecho.
En el uso habitual se dice que una querella es aquella discordia, disputa, que surge en un contexto y entre una o más personas. “tras la querella familiar, los hermanos no volvieron a hablarse”.

... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/derecho/querella.php


Delito: Un delito es aquella acción, o en su defecto omisión deliberada a la normativa vigente y que entonces recibirá un castigo, porque en efecto está tipificada y penada en el derecho. También es posible que el delito sea la consecuencia de una imprudencia, es decir, no existió una intención de antemano de contrariar la ley pero de todos modos se lo hizo y deberá ser sancionado como si lo hubiese sido.

... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/derecho/delito.php


Condena: Cuando alguien comete un ilícito y la justicia interviene conforme encontrando a esa persona culpable del mismo se dictará una condena, que consiste en el castigo concreto que impone la ley para la comisión de ese delito. Es decir, alguien mata a una persona y si la ley establece que el castigo para ese acto es de 10 a 25 años de prisión, la condena oscilará en ese lapso.

En tanto, destacamos que el concepto se aplica también para designar a la sentencia de la justicia que contiene una pena dada y asimismo a la extensión del castigo.

... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/derecho/condena.ph
p


Juez: El juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, cuya principal función es precisamente ésta, la de administrar justicia, en caso que se presente ante él una situación controvertida entre dos personas, por ejemplo, que requiera de la decisión ecuánime y objetiva de un hombre que conozca exhaustivamente las leyes como el. También entre sus responsabilidades se observa la de definir el futuro de un acusado por determinado crimen o delito y en esta situación lo mismo, deberá someter a juicio las pruebas o evidencias reunidas, para declararlo culpable o inocente, según corresponda

... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/general/juez.php
TRIBUNALS SENTECIADORS: son aquells que reben l'actuació provatoria, provinents dels tribunals instructors, estant encarregats de dictar sentencia en tals assunts.Tribunales sentenciadores: son aquellos que reciben la actuación probatoria, provenientes de los tribunales instructores, estando encargados de dictar sentencia en tales asuntos.
Recurs de CASACIÓ: Recurs que s'interpon davant el Tribunal Suprem contra fallos definitius o laudes, en els quals se suponen infringides lleis o doctrina llegal, o cascarrada alguna garantia essencial del procediment.Recurso de casación: Recurso que se interpone ante el Tribunal Supremo contra fallos definitivos o laudos, en los cuales se suponen infringidas leyes o doctrina legal, o quebrantada alguna garantía esencial del procedimiento.

dissabte, 5 de desembre de 2015

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/05/america/1449282627_604669.html

Denunciaba (denunciar): Participar o declarar oficialmentl'estat ilegal, irregular o inconvenient d'alguna cosa.

Sanció: Pena que una llei o un reglament estableix per a els seus infractors.

Dret: Facultat de fer o exigir tot allò que la llei o l'autoritat estableixen al nostre favor, o que el propietari d'una cosa ens permiteix en ella.


Funcionari: Persona que té un treball públic.

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201512/05/campana-contra-economia-sumergida-20151205141629.html 
Infracció: Transgresió, quebrantament d'una llei, pacte o tractat, o d'una norma moral, lògica o doctrinal.

Definició : Plusvàlues


Plusvàlues 


``La primera fase del Parque Central generaría plusvalías cercanas a los 40 millones´´

  • Augment del valor d'una cosa, especialment un bé immoble, per circumstàncies extrínseques i independents de qualsevol millora realitzada en ella.

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/11/20/primera-fase-parque-central-generaria/1344112.html

Definició : Asamblea


Asamblea``Sus presupuestos no son participativos, son continuistas, cuando decían que iban a cambiarlo todo, cambian órdenes del día de las asambleas a base de improvisación.´´
  • Asamblea : Conjunt de representants polítics que constituïxen un cos deliberant, com el Congrés o el Senat
http://www.levante-emv.com/valencia/2015/11/20/crespo-denuncia-iluminacion-eleccion-corte/1344174.html

custòdia

La cusòdia fa reseréncia al dret i la responsabilitat de prendre decisions acosta la cria del xiquet. Açò inclou assumptes com a educació, religió, atenció mèdica, i disciplina. A més el dret d'un pare de tindre un xiquet vivint amb ell. Les talls concedisquen la custòdia legal i física d'un xiquet a un pare u a un altre o a ambdós pares.

http://www.abogados-leyes.com/custodia-visitacion-de-ninos.html

Acord prenupcial

Un acord prenupcial, és un contracte incorporat abans del matrimoni per a especificar com es dividiran les seues característiques, els deutes, la renda i els costos si el matrimoni es dissol. Les característiques comunes d'un acord prenupcial proveïxen i permeten a ambdós cònjuges: protegir la seua pròpia característica separada, protegir-se a si mateix o ella mateixa del deute de l'altre cònjuge i determinar el nivell de l'alimentària que es deu a un cònjuge en ambdós el divorci i a la mort.

http://www.abogados-leyes.com/acuerdos-prenupciales.html

Divorci

Ruptura del matrimoni civil en la vida dels cònjuges.

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm

matrimoni

Unió estable d'un home i una dona per a formar una comunitat de vida amb les formes exigides per la llei. Hi ha distints tipus de matrimonis segons la forma de celebració: religiós, civil, per poder, secret o en perill de mort.

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm

Drets Humans

"El Observatorio Sirio de Derechos Humanos agregó que el lugar donde tuvieron lugar estos asesinatos es la ciudadela de Rahba en la población de Al Mayadín, el principal bastión del IS en el este de e Deir al Zur"


Drets Humans: Són els drets que tenen tots el éssers humans sense cap distinció de nacionalitat, sexe, religió o queasevol altra condició.http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/04/5660e1e722601dc05f8b45f1.html


Recurir

"El Gobierno luxemburgués decidió hoy recurrir la decisión de la Comisión Europea de finales de octubre cuando dijo que el Gran Ducado había dado ventajas fiscales selectivas a Fiat y le exigió recuperar entre 20 y 30 millones de euros por los impuestos no pagados por la multinacional."

Recurrir:  És el  mitjà establert per la llei quan es vol que es modifique alguna sentencia dictada per un jutje o un tribunal.

http://www.elmundo.es/economia/2015/12/04/5661a8d7ca4741bc168b4596.html

Delicte


"De esta forma, se pretende hacer una macrocausa judicial por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude a Hacienda contra la familia Pujol uniendo las investigaciones en curso."


Delicte: Acció imprundent que es trova penada per la llei vigent


http://www.elmundo.es/cataluna/2015/12/05/5661e948268e3e51478b45d8.html

Malversació


"La actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, declarará como imputada por prevaricación y malversación ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que investiga las presuntas irregularidades cometidas en Vaersa"

Malversació:  Delicte   comés per part de càrrecs públics que conscientment deixen que terceres persones traguen diners del fons públic.


http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/12/05/imputan-presidenta-chj-prevaricacion-malversacion/1350829.html


Consell
"Además, el Consell trabaja en la elaboración de una guía de usos lingüísticos e institucionales en el que se regularán los usos institucionales de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y también las de comunicación «internacional» cuando la ocasión lo requiera."


Consell: Òrgan consultiu del Govern, d´asumptes polítics i administratius.


http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/12/05/consell-recupera-plan-pp-valenciano/1350840.html


divendres, 4 de desembre de 2015

Definició : Concejalía

Concejalía``el Ayuntamiento se compromete a aportar recursos «para trabajar en esta dirección: un montante máximo de 456.340 euros al año», de manera paralela a las iniciativas dirigidas desde la Concejalía de Empleo y desde la Concejalía de Innovación. ´´

  • Concejalía : Departament comunal que està davall les ordes d'un regidor i complix una funció determinada en el govern d'un municipi: la regidoria de Cultura; la regidoria de Sanitat. Càrrec de regidor.


http://www.levante-emv.com/valencia/2015/11/20/ayuntamiento-cubrira-110-puestos-trabajo/1344116.html

Definició Consistori

Consistori


``Según explicó el alcalde Joan Ribó, el primer implicado será el consistorio ´´  • Consistori : En algunes ciutats i viles principals d'Espanya, ajuntament o capítol secular. Casa o lloc on s'ajunten els consistorials o capitulares per a celebrar consistori.

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/11/20/ayuntamiento-cubrira-110-puestos-trabajo/1344116.html

Definició : Sindicatos


Sindicatos
``El Ayuntamiento, la Confederación Empresarial Valenciana, CEV, y los sindicatos UGT, CC OO y USO firmaron ayer el V Pacto por el Empleo de la Ciudad de Valencia para la creación de trabajo y el fomento de la iniciativa empresarial.´´

  • Sindicat : Associació de treballadors per a la defensa i promoció dels seus interessos.

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/11/20/ayuntamiento-cubrira-110-puestos-trabajo/1344116.html

Definició : Edil


Edil``El primer edil ha asegurado que son los presupuestos "de todo el gobierno, con sus matices, porque estamos orgullosos de nuestras diferencias".´´

  •  Edil : És la persona que forma part del govern d'un municipi .Entre els antics romans, magistrat al càrrec dels quals estaven les obres públiques . Sinònim de Regidor o Concejal.
http://www.levante-emv.com/valencia/2015/11/20/pleno-aprueba-presupuestos-municipal/1344257.html

Cómplice: Cómplice, en Derecho penal, es una persona que es responsable penal de un delito o falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.http://politica.elpais.com/politica/2015/12/04/actualidad/1449221890_536518.html

Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional español que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución. Corresponde al Tribunal Constitucional la última interpretación de los preceptos constitucionales señalando la extensión y límites de los valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/03/valencia/1449162419_193679.html

Imputado: El imputado es en Dercho penal, aquella persona a la que se le atribuye participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso penal.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/04/catalunya/1449234205_609811.html

Querella: Una querella es un acto procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente, por la que el sujeto de la misma, además de poner en conocimiento de aquél la noticia criminal, ejercita la acción penal, regulándose actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.http://www.elmundo.es/espana/2015/12/04/5661b6d8e2704ee62c8b45f3.html

Audiencia Nacional: La Audiencia Nacional es un tribunal español con sede en Madrid y que tiene jurisdicción en todo el territorio de España. Es un tribunal tanto de apelación como de instancia en aquellas materias que la Ley Orgánica del Poder Judicial indica. http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-audiencia-nacional-asumira-todas-causas-contra-familia-pujol-201512041658_noticia.htmlDefinició : execució

Execució : aplicar pena de mort a una persona condemnada per la justícia.http://www.elderecho.com/actualidad/anula-clausula-ejecucion-hipotecaria-impagos_0_877125027.html

Definició : Morosos

Morosos : persona que es retrasa en el pagament o en la devolució de alguna cosa , aquest terme s'utilitza normalment sobre aquella persona que segueix sense pagar a partir del tercer rebut.

http://economia.elpais.com/economia/2015/10/26/actualidad/1445860307_270141.html

Definició : Agredir

Agredir : atacar a algú per causar-li algun tipus de dany tan física com moralment.

http://elpais.com/elpais/2015/10/27/videos/1445946166_455443.html
Divorcio: disolución del vinculo matrimonial, mientras que en un sentido amplio, se refiere al proceso jurídico que tiene como objetivo dar término a una unión conyugal.


http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/14/53c3a8b2e2704e00058b4573.html
Derecho de Familia: El Derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros.

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/14/53c3a8b2e2704e00058b4573.html
Cónyuge: En Derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que forman parte de un matrimonio.

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/14/53c3a8b2e2704e00058b4573.html
Divorcio Consensuado: Es aquella separación que se produce por voluntad de ambos cónyuges , en la que hay un cese efectivo de la convivencia y es decretada por un juez.


http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/14/53c3a8b2e2704e00058b4573.html

Tribunal Suprem (TS)
El Tribunal Suprem té la seu a Madrid i és un òrgan jurisdiccional únic a Espanya amb jurisdicció en tot el territori nacional, constituint el tribunal superior en tots els ordres (civil, penal, contenciós-administratiu i social), excepte el disposat en matèria de garanties i drets constitucionals, la competència correspon al Tribunal Constitucional.

Va ser creat en 1812 per les Corts de Cadis (Decret de les Corts, de 17 d'abril de 1812) per exercir les competències establertes per l'article 261 de la Constitució gaditana.

En concret, el Tribunal Suprem constitueix la cúpula del sistema d'impugnacions i és, per tant, el màxim responsable de la unitat d'interpretació de la jurisprudència a Espanya. S'ocupa, entre altres qüestions, de decidir els recursos de cassació, revisió i altres extraordinaris, de l'enjudiciament dels membres d'alts òrgans de l'Estat i dels processos de declaració d'il·legalització de partits polítics.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Informacion-institucional/Que-es-el-TS

IndemnitzacióÉs la reparació que en diners o en espècie fan els Ens Públics, per la lesió a l' esfera jurídica-patrimonial de la persona afectada com a conseqüència de la seua activitat administrativa irregular.

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=905

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7102014/10/15/Rajoy-convoca-la-a-prensa-para-una-declaracion-institucional-de-ultima-hora.html.

ENLACE DE LA NOTICIA.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

Órgano jurisdiccional que es el máximo intérprete de la Constitución, encargado de conocer y enjuiciar la constitu- cionalidad de las leyes, la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución, incluido el art. 30, y los conflictos de competencias. Está compuesto por doce magistrados de reconocido prestigio nombrados por el Rey, de los cuales cuatro son propuestos por cada una de las Cámaras con una mayoría cualificada de tres quintos, dos a propuesta del Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Sus miembros serán designados por nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

SOBERANÍA NACIONAL:

Soberanía cuyo titular es la Nación, entidad colectiva indivisible y, por tanto, distinta de los individuos que la componen. Concepción consagrada por la Revolución de 1789, a fin de restringir la intervención de los ciudadanos, mal preparados para la vida política: como ellos no son titulares de ninguna porción de la soberanía, no tienen ningún derecho propio a participar en su ejercicio (posibilidad de establecer el sufragio restringido, rechazo del mandato imperativo). V. ElectoradoMandato político

GOBIERNO:

Órgano del Estado que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes. Se compone del Presidente, Vicepresidente y, en su caso, de los Ministros, ga CE, arts. 97,98; LOFAGE, art. 1.
 

Tutela

Tutela :Autoritat conferida per llei a un adult per a cuidar d'una persona i dels seus béns perquè esta no està capacitada per a fer-ho per si mateixa.

Instrucción 2/2015, de la Fiscalía General del Estado, sobre la Ley de Jurisdicción voluntaria


noticias.juridicas.com

Fiscal

Fiscal:
El fiscal és el funcionari públic integrant del Ministeri Públic , que porta materialment la direcció de la investigació criminal i l'exercici de acció penal pública, és a dir és  la persona  que té la responsabilitat i obligació de representar a l'Estat , encarregant-se per tant de dirigir la investigació criminal que corresponga i de la acusació als tribunals. Es a dir,  és la part acusadora en el procés.

Instrucción 2/2015, de la Fiscalía General del Estado, sobre la Ley de Jurisdicción voluntaria

 Web : noticias.juridicas.com
Doctrina jurisprudencial: és un conjunt de sentències dictades pels òrgans jurisdiccionals de l'Estat.

Acció de reclamació: fet voluntari per demanar alguna cosa.

Drets: són regles fonamentals normatives d' acord amb algun sistema jurídic.

Instància: és un document escrit mitjançant el qual es redacta un escrit o petició a algun superior.

Llei: és una regla social que estableix quins comportaments estan permesos i els castics dels que no els compleixen.

dijous, 3 de desembre de 2015

víctima penal

S´entén per víctima a la persona que haja patit dany, com a consequència d´accions o omissions realitzades en contra seu, tipificades com a delicte i sancionades per la legislació penal.jutge penal

El jutge penal és l´òrgan de l´Estat encarregat de resoldre, per mitjà de l´aplicació de la llei, els confictes d´interessos que el Ministeri Públic sotmet el seu conoiximent, amb el propòsit de preservar l´ordre social.Instrucció

Moment procesal indicat per a que les parts i inclús el jutge, aporten al procés totes les proves que estimen conduents, per donar contestació als interrogants que sorgeixen del conflicte d'interessos que busca solució a la sentència. Eixes proves hauran d'aclarir les incògnites que poden resumir-se en el què, qui, com, quan, on i per què.

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=521

http://www.rtve.es/noticias/20151030/jurado-declara-culpables-rosario-porto-alfonso-basterra-del-asesinato-su-hija-asunta/1244844.shtml

Lletrat

Persona legalment autoritzada per a defendre als seus clients en un judici, representar-los o aconsellar-los.

http://es.thefreedictionary.com/letrado

http://www.rtve.es/noticias/20151030/jurado-declara-culpables-rosario-porto-alfonso-basterra-del-asesinato-su-hija-asunta/1244844.shtml

Resolució

Acte de decisió d'un jutge o d'un tribunal, consistent en l'aplicació del dret objectiu mitjançant una operació lògica a una condició de fet què prèviament es considera donada.

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolucion-judicial/resolucion-judicial.htm

http://www.rtve.es/noticias/20151030/jurado-declara-culpables-rosario-porto-alfonso-basterra-del-asesinato-su-hija-asunta/1244844.shtml

Indult

L'indult pot definir-se com una mesura de gràcia que el poder otorga als condemnats per sentència ferma, remitint.los tota la pena que se'ls havera imposat, o part d'ella, commutant-se per una altra més suau.

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/indulto/indulto.htm

http://www.rtve.es/noticias/20151030/jurado-declara-culpables-rosario-porto-alfonso-basterra-del-asesinato-su-hija-asunta/1244844.shtml

Jurat Popular

Tribunal constituït per un cert nombre de ciutadans per sorteig, què es manifestarà en consciència sobre la culpabilitat dels acusats en un procés penal.

http://diccionario.leyderecho.org/jurado/

http://www.rtve.es/noticias/20151030/jurado-declara-culpables-rosario-porto-alfonso-basterra-del-asesinato-su-hija-asunta/1244844.shtml

Tribunal PopularPodem definir Tribunal Popular com aquell que està fomat o constituït per un cert nombre de ciutadans elegits a través de sorteig, que es manifestarà en consciència sobre la culpablitat dels acusats en un  procés penal.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/23/actualidad/1445595462_469336.html

PenalistaPodem definir com a penalista a aquell advocat o persona que està especialitzada en dret penal i que per tant, intervé en casos delictius o penals.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/23/actualidad/1445595462_469336.html

Deliberar

Podem definir deliberar com l'examen o discussió conjunta d'un assumpte pels jutges d'un tribunal col:legiat, reflexionar o meditar entre dos o més persones abans d decidir per arribar a una decisió.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/23/actualidad/1445595462_469336.html


Exhort

Comunicació que envia un jutge o un tribunal a un altre de la mateixa categoria perquè ordene executar el que se li demana.

Edicte

Avís, orde o decret publicat per l'autoritat competent, amb la finalitat de promulgar una disposició, fer pública alguna resolució, comunicar la celebració d'un acte o citar a algú.

Fiança

Penyora, garantia o diners que algú dóna com a seguretat que complirà una obligació.

Veredicte:

Podem definir veredicte com la decisió emesa per un Jurat després d'haber deliberat.


http://politica.elpais.com/politica/2015/10/23/actualidad/1445595462_469336.html

Tràfic d'influències

Es tracta d'un delicte que comprén tot tipus d'accions i conductes comeses per part de funcionaris públics o particulars, consistents en aprofitar-se de la seua influència i posició o de la potestat derivada dels seus càrrecs en tal de conseguir una resolució que proporcione un determinat benefici propi o aliè.

La familia Pujol-Ferrusola 

Acció

Facultat d'exigir als òrgans judicials de l'Estat que dicten resolució sobre un conflicte o sobre una petició a través de procés.

Pagament de comisions il.legals (en context de suborns a un càrrec públic)

Fet delictiu contra l'administració pública pel qual l'autoritat o funcionari públic (es reconeix també a aquest delicte als jurats, àrbitres i perits) o un particular en profit propi o d'un tercer, realitza les següents accions o omissions:
  1. L'autoritat o funcionari públic que sol.licite o reba, per si o per persona interposada, un obsequi o present, o accepte un oferiment o promesa per realitzar en l'exercici del seu càrrec una acció o omissió constitutives de delicte.
  2. L'autoritat o funcionari públic que sol.licite o reba, per si o per persona interposada, un obsequi o promesa per executar un acte injust relatiu a l'exercici del seu càrrec que no constituïsca delicte.
  3. L'autoritat o funcionari públic que, per do sol.licitada, rebuda o promesa tinga per objecte abstenir-se de dur a terme un acte que haja de practicar en l'exercici del seu càrrec.
  4. Els que amb obsequis, presents, oferiments o promeses corrompen o intenten corrompre a les autoritats o funcionaris públics.
La Policía registra las viviendas de Jordi Pujol y de tres de sus hijos

La familia Pujol-Ferrusola